Dzisiaj (10.07.2004) nagrodziliśmy już 363 osób!
Regulamin konkursu
Par. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Organizatorem konkursu jest CompoSYS Publishing & Marketing House, 50-428 Wrocław, Krakowska 141-155, Poland.
 3. Konkurs trwa od 01.06.2004 r. do wyczerpania puli nagród, ale nie dłużej niż do 31.07.2004 r.
 4. Nagrodami w konkursie jest sprzęt elektroniczny audio-video i artykuły gospodarstwa domowego. Lista nagród wraz z dokładnym opisem znajduje się na stronie Nagrody.
 5. W konkursie może brać udział każda osoba pełnoletnia mająca miejsce zamieszkania na terenie jednego z krajów: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Słowacja, Szwajcaria.
 6. Każdy Uczestnik w trakcie trwania konkursu musi posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.
Par. 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Aby wziąć udział w konkursie ogłoszonym w prasie i Internecie należy połączyć się ze stroną internetową o adresie www.goandwin.net.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 3. W pierwszym etapie uczestnik ma za zadanie wytypować 3 numery z puli 1 do 12, po czym następuje losowanie 3 numerów spośród numerów od 1 do 12.
 4. Numery losowane są przez system komputerowy i bezpośrednio po losowaniu wynik operacji zostaje zaprezentowany Uczestnikowi konkursu.
 5. Wylosowanie numerów zgodnych z podanymi przez Uczestnika uprawnia go do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu.
 6. Po przejściu do etapu drugiego konkursu system komputerowy losuje nagrodę jaką może wygrać Uczestnik w drugim etapie.
 7. Zakwalifikowanie się Uczestnika do etapu drugiego nie rodzi samo z siebie po stronie Uczestnika prawa do nagrody.
 8. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu drugiego zostaną poinformowani o tym fakcie, jak też nagrodzie jaką mogą wygrać, przez odpowiedni komunikat na konkursowej stronie WWW.
 9. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do etapu drugiego Uczestnik konkursu zobowiązany jest podać poprzez poprawne wypełnienie formularza na internetowych stronach konkursu swoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, miejscowość, kraj z którego pochodzi, adres e-mail, a także numer telefonu, pod którym można się z nim skontaktować.
 10. Dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie komputerowym Organizatora konkursu, a za datę przejścia do etapu drugiego będzie uważana data zapisu danych w systemie komputerowym Organizatora.
 11. Nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania faktu przejścia Uczestnika konkursu do etapu drugiego zostanie podjęta próba telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem. W przypadku braku powodzenia zostaną podjęte jeszcze 3 próby w jednodniowych odstępach czasu. Próby skontaktowania się będą podejmowane wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 12. Jeżeli próby skontaktowania się, o których mowa w poprzednim ustępie, nie powiodą się, Uczestnik zostanie wyeliminowany z drugiego etapu konkursu i straci możliwość wygrania nagrody, a nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi.
 13. Podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora konieczne jest podanie następujących informacji przez Uczestnika konkursu:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail podany w formularzu,
  c) odpowiedzi na pytanie wiedzowe zadane przez przedstawiciela Organizatora,
  d) dane teleadresowe niezbędne do przesłania nagrody.
 14. Zwycięzcy drugiego etapu zostaną poinformowani o wygranej w czasie rozmowy telefonicznej. Poprawność odpowiedzi zweryfikuje komisja konkursowa.
 15. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w terminie 14 dni, licząc od dnia skontaktowania się zwycięzcy z Organizatorem, przesyłką kurierską na koszt Organizatora lub osobiście (w siedzibie Organizatora).
 16. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcy jest uiszczenie przez zwycięzcę należnego podatku dochodowego od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim treści ujawnionych na konkursowych stronach WWW. W związku z powyższym Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika tego punktu Regulaminu, w szczególności mogące rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 18. Uczestnik konkursu może brać udział w konkursie tylko osobiście. W przypadku stwierdzenia działań Uczestnika zmierzających do wzięcia udziału w konkursie więcej niż raz, np. przez wykorzystanie programów komputerowych zastępujących osobiste działanie Uczestnika lub w wyniku innych działań utrudniających stwierdzenie, że użytkownik wziął udział w konkursie osobiście, zostanie on wykluczony z konkursu.
Par. 3. KOMISJA KONKURSOWA
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  a) rozpatrywanie reklamacji Uczestników Konkursu,
  b) interpretacja punktów zawartych w Regulaminie,
  c) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w Regulaminie.
Par. 4. REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu .
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący - Michał Rolski, Sekretarz - Miłosz Dybalski.
 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
 5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
 7. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
Par. 5. NAGRODY W KONKURSIE
 1. Nagrodami w konkursie są: lista nagród.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie, na inne o podobnym charakterze i tej samej wartości bez podawania przyczyn dokonanych zmian.
 3. Nagrody nie podlegają kumulacji, co oznacza, że każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
 4. Na pisemne życzenie Zwycięzcy konkursu Organizator może wydać równowartość nagrody w formie pieniężnej.
Par. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu systemu informatycznego Organizatora i innych firm współpracujących. Wymienione przypadki nieprawidłowości nie mogą być przyczyną potencjalnych reklamacji ze strony Uczestników konkursu.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.goandwin.net.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.goandwin.net i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia. O tym, która wersja Regulaminu jest obowiązująca dla danego Uczestnika, decyduje data jego przystąpienia do konkursu.
 5. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie o dotrzymaniu wszelkich terminów, decydowała będzie data stempla pocztowego.
 6. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:

  CompoSYS Publishing & Marketing House
  50-428 Wrocław, Krakowska 141-155, Poland

  e-mail: kontakt@goandwin.net

POWRÓT DO GÓRY

Go&Win; | Regulamin | Nagrody
(C) 2003 - 2004 Go&Win;
kontakt@goandwin.net